ประวัติหน่วย

ประวัติความเป็นมา
กองทัพบก  ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติงานในบทบาทการพัฒนาประเทศหลายโครงการ  และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ  โดยที่กองทัพบกไม่มีหน่วยงานจัดไว้เพื่อรองรับหน้าที่โดยเฉพาะ
จำเป็นต้องใช้กำลังพลและยุทโธปกรณ์จากหน่วยต่างๆ เข้าปฏิบัติงาน  ซึ่งหน่วยเหล่านั้นมิได้มีความชำนาญเกี่ยวกับงานด้านการพัฒนา  ก่อให้เกิดภาวะผูกพันกับหน่วยและมีผลกระทบต่อสภาพความพร้อมรบของกองทัพบก  เป็นส่วนรวมอีกด้วย  กองทัพบกโดย ผู้บัญชาการทหารบก จึงอนุมัติหลักการจัดตั้ง กองพลพัฒนา

พ.ศ. ๒๕๓๒ เพื่อให้การจัดตั้ง กองพลพัฒนา  ดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วจึงให้จัดตั้ง พัน.พัฒนา โดยใช้ อจย.หมายเลข ๓๓-๕๖ (๑๓ พ.ค. ๒๐) พัน.ปจว. เป็นมูลฐานในการจัดตั้ง  โดยในระหว่างการจัดตั้งนี้ให้มีการร่างและจัดทำ อจย.ของ พัน.พัฒนา ซึ่งเมื่อได้รับอนุมัติ อจย. พัน.พัฒนา แล้ว ทบ.จะออกคำสั่งปรับการจัดหน่วยและเปลี่ยนนามหน่วยเป็นไปตาม อจย. ที่ได้ประกาศใช้และพิจารณาจัดตั้งหน่วยรองเพิ่มขึ้นตามความจำเป็น

พัน.พัฒนา ๒ เปิดที่ทำการชั่วคราว ตั้งแต่ ๑๘ เม.ย. ๓๒ โดยอาศัยอาคารรูปตัว "H" ของ ร.๒๓
ในค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ตามคำสั่ง ทภ.๒ ที่ ๗๖๓/๒๕๓๒ เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงาน
กองพลพัฒนาของ ทภ.๒ ลง ๓๐ มี.ค. ๓๒ ตามคำสั่ง กองทัพบก ลับ (เฉพาะ) ที่ ๕๒/๓๒ ลง
๗ เมษายน ๒๕๓๒

ลำดับการจัดตั้งหน่วย
- พ.ศ.๒๕๓๒  จัดตั้ง พัน.พัฒนา ๒ โดยใช้ อจย.หมายเลข ๓๓-๕๖ (๑๓ พ.ค. ๒๐) พัน.ปจว. ประกอบด้วย บก.และ ร้อย.บก.

- พ.ศ.๒๕๓๖  เปิดการบรรจุกำลังพล ร้อย.พัฒนา ๑ และ ร้อย.พัฒนา ๒ โดยใช้ อจย.หมายเลข ๓๓-๕๗ (๓ ก.พ. ๓๒) ร้อย.ปจว.(ทภ.)

- พ.ศ.๒๕๓๘  เปิดการบรรจุกำลังพล ร้อย.พัฒนา ๓ พร้อมกับ ทบ. ได้ประกาศให้ใช้ อจย.หมายเลข ๔๑-๑๖ (๒๖ เม.ย.๓๖) บก. และ ร้อย.บก.พัน.พัฒนา
และ อจย.หมายเลข ๖๑-๑๗ (๒๖ เม.ย. ๓๖) ร้อย.พัฒนา


ที่ตั้งหน่วยปกติถาวร

ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ภารกิจ

ส่งเสริม สนับสนุนน และดำเนินการพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยาและวัฒนธรรม ภายในขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย

 

การจัดหน่วย

Visitors: 175,139