กองร้อยช่วยเหลือประชาชน

กองร้อยช่วยเหลือประชาชน เป็นกองร้อยที่จัดตั้งขึ้นมีจุดประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณ์ หรือภัยต่างๆ ทุกประเภท

Visitors: 173,676