ขีดความสามารถ

             ภารกิจ 

             ส่งเสริมสนับสนุน และดำเนินการพัฒนาด้านการเมือง การปกครองเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยาและวัฒนธรรม ภายในขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย

             ขีดความสามารถ  

                   1. ให้ความรู้แนะนำฝึกอบรม และจัดระบบการพัฒนาอาชีพแก่ ทหาร และ ประชาชนในพื้นที่ เพื่อทำให้สภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่นดีขึ้น 

                   2. ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาทางด้านสังคมจิตวิทยา

                  3.ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ทางการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

                  4.ให้ความรู้เกี่ยวกบการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติและการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม

                  5.ให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในขอบเขตที่จำกัด รวมทั้งไห้คำแนะนำและฝึกอบรมด้านเชยกรรมป้องกัน

                  6.สนับสนุนการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง และการดำเนินการตามระบบต่อสู้เบ็ดเสร็จ

                  7.ควบคุม บังคับบัญชา กองร้อยพัฒนาได้ 3 -5 กองร้อย

                  8.ทำการรบอย่างทหารราบได้อย่างจำกัด

                  9.เคลื่อนย้ายด้วยยานพาหนะในอัตราได้ 100 %

                                                                                                                                          

Visitors: 175,138