Samsung leadership

         กองพันพัฒนาที่ 2 ได้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร Leadership สำหรับกลุ่มผู้ควบคุมหน้างาน ให้กับ บริษัท ซัมซุงอิเล็คโทร - แม็คคานิคส์ นครราชสีมา ห้วงวันที่ 6 พฤศจิกายน ถึง 11 ธันวาคม 2556


  • DSC07834.JPG
    ศูนย์ฝึกกองพันพัฒนาที่ 2 เปิดรับการฝึกให้กับ ลูกเสือ เนตรรารี, อปพร. และ การฝึกของส่วนราชการพลเรือน, บริษัท ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึก การฝึกลูกเสือเนตรนารี หลักสูต...

  • DSC07993.JPG
    กิจกรรมการฝึก ลูกเสือ - เนตรนารี เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยง่านสถานศึกษาต่างๆที่อยู่ ภายนอกได้เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลุกเสือ - เนตรนารี และเพื่อเป็นการ...

  • DSC01732.JPG
    การจัดกิจกรรมการฝึกอบรม นักเรียน - นักศึกษา เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาศให้สถาบันการศึกษาภายนอกได้ ได้เข้ามาจัดกิจกรรม และฝึกอบรม นักเรียนนักศึกษา ในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา...
Visitors: 173,676