เกียรติประวัติของหน่วย

        สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยี่ยมราษฎรและสมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กองพันพัฒนาที่ 2 ดังต่อไปนี้ 

            เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2539 ณ โครงการเส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโคกก่อง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

            เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2540 ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านกุดสิม-คุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

            เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2541 ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้าน กุดสิม - คุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

            เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2542 ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

            เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2543 ณ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านน้อมเกล้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

            เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2544 ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโคก                                                                                     ก่อง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

Visitors: 175,139