กิจกรรมการฝึก ลูกเสือ - เนตรนารี

         กิจกรรมการฝึก ลูกเสือ - เนตรนารี เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยง่านสถานศึกษาต่างๆที่อยู่ ภายนอกได้เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลุกเสือ - เนตรนารี และเพื่อเป็นการฝึกฝนการเรียนรู้และปฏิบัติที่สมจริงในวิชา ลูกเสือ - เนตรนารี ของแต่ละสถาบันการศึกษา ทางกองพันพัฒนาที่ 2 นั้น ได้จัดเตรียมสถานที่ในการฝึก ไม่ว่าจะเป็น สนามฝึก พื้นที่อบรม และอื่นๆ ที่มีความพร้อมในการฝึกครบถ้วน 

Visitors: 172,943