ร่วมทำบุญเวียนเทียน วันมาฆบูชา ณ วัดโบสถ์ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์  จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพัน 2557 กองพันพัฒนาที่ 2 ได้เข้าร่วมทำบุญเวียนเทียนวันมาฆบูชา ณ วัดโบสถ์ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการแสดงถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปฎิโมกข์ ต่อเหล่าพระอรหันต์ 1,250 รูป ที่มารวมกันโดยมิได้นัดหมาย พร้อมยังได้ร่วมเวียนเทียน เพื่อถวายดวงประทีปแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกด้วย

Visitors: 173,676