การฝึกภาคกองร้อยนอกที่ตั้ง ณ ตำบลศรีสุข อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

กองพันพัฒนาที่ 2 ได้ดำเนินการฝึกภาคกองร้อยนอกที่ตั้ง ในห้วงวันที่ 16 - 21 กุมภาพันธ์ 2557 โดยจัดให้มีการจัดกิจกรรมการฝึกและพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้
- พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในชุมชน
- ฝึกอบรมประชาชน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติ เพื่อสร้างเป็นเคลือข่ายแหล่งข่าวของหน่วยต่อไป
- จัดกิจกรรมร่วมกับอำเภอเคลื่อนที่ ของ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนสัมพันธ์และให้คำแนะนำในการบริการแก่ประชาชน
- จัดกิจกรรม  "ครูทหารใจดี ห้านาทีหน้าเสาธง" ให้โรงเรียนบ้านดอนไผ่
- ทำการปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงเรียน โดยการเทคอนกรีตรอบสนามฟุตบอล ณ โรงเรียนบ้านดอนไผ่
Visitors: 173,676