โครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ ทางสำนักงานจัดหางาน จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดโครงการแนะแนวอาชีพการมีงานทำ โดยเป็นกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้กับทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นกองหนุน ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการเป็นทหารกองหนุนมีความรู้ความเข้าใจในการหางานทำ รับรู้ข่าวสารตลาดแรงงาน พร้อมทั้งทดสอบความพร้อมทางอาชีพได้ โดยจัดกิจกรรม ณ สโมสรร่วมเริงไชย
Visitors: 173,676