กลุ่มพัฒนาสตรีปัตตานีเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 กลุ่มคณะกรรมการพัฒนาสตรีปัตตานี ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 40 คน

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 กลุ่มคณะกรรมการพัฒนาสตรีปัตตานี ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา ประยุกต์ใช้ โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 40 คน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 173,676