ค่ายบำบัดยาเสพติด

ศพส.อ.โนนไทย ร่วมกับหน่วย จัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนต้นกล้า" เพื่อบำบัดผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด

ระหว่างวันที่ 9 - 18 มิถุนายน 2557 ได้รับการติดต่อประสานงานจาก ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแต่งชาติ (ศพส.) อำเภอ โนนไทย ขอใช้สถานที่และวิทยาการในการจัดค่ายเยาวชนต้นกล้า ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการก้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศพส.

โดยค่ายเยาชนต้นกล้า มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด  เข้ารับการบำบัดรักษาตามกระบวนการ  และหลังจากการบำบัดฟื้นฟูแล้วจะจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านั้นมีงานทำและมีรายได้ เพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ  โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 70 คน


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 175,138