ค่ายวินัยและอบรมคุณธรรมจริยธรรม

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ และหน่วย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายวินัยและอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้ก้ับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 ของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
         เมื่อวันที่ 6 และ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา หน่วยได้ให้ความอนุเคราะห์ สถานที่และชุดครูฝึก ในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายวินัยและอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายของหน่วย  โดยในการเข้าค่ายครั้งนี้ประกอบด้วยนักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 550 คน และนักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 360 คน 


       โดยการจัดกิจกรรมเข้าค่ายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยของนักเรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย และปลูกฝั่งเรื่องคุณธรรม  จริยธรรม ในการประพฤติและปฎิบัติตนของนักเรียน


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 173,676